Obchodní podmínky

1. Úvodní informace

Obchodní podmínky níže uvedené platí pro nákup v internetovém obchodě www.scrapujeme.cz . Tento internetový obchod provozuje Vít Luběna, 687 12 Bílovice 18, IČO:65819195, DIČ:7406134604.

Obchodní podmínky jsou v souladu s platnými právními předpisy ČR, Máte-li jakékoliv dotazy, napište nám na e-mail info@scrapujeme.cz .

2. Dodací podmínky

Vámi objednané zboží expedujeme do 14 dní od přijetí objednávky (v případě platby převodním příkazem do 14 dní od připsání částky na náš účet). Tyto lhůty se snažíme maximálně zkrátit. V případě, že zboží nebude momentálně skladem, budeme Vás informovat o náhradním termínu expedice případně o dalším postupu. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH.

3. Doprava zboží a způsob platby

Vybrat si můžete buď osobní odběr, nebo přepravu Českou poštou.

Zboží nad 2500, – Kč (hodnota zboží po odečtení všech slev) Vám pošleme po ČR ZDARMA, na Slovensko za zvýhodněnou cenu.

Pokud bude nutné zboží rozdělit do více balíků (např. z  velmi odlišných rozměrů, apod.), budeme Vás kontaktovat, abychom se dohodli na individuální ceně dopravy.

Další podrobnosti k přepravě a způsobu platby naleznete zde.

4. Objednávka (uzavření kupní smlouvy)

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem dodání se rozumí adresa uvedená při registraci, případně při odeslání objednávky a vyplnění formuláře s náležitými údaji (v případě neregistrovaných zákazníků). Vlastníkem zboží se zákazník stává v momentě úplného zaplacení zboží a jeho převzetím.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Právo odstoupit od smlouvy

5.1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

5.1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

5.1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Vít Luběna, se sídlem 687 12  Bílovice č.p. 18, identifikační číslo: 65819195, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

5.1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

5.2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Vracené zboží je nutné poslat jako balík, ne na dobírku!, v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.

6. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále v případě, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Objednávky neuhrazené do dvou měsíců od jejich vzniku jsou automaticky zrušeny.

7. Reklamační podmínky

Práva z vadného plnění

7.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

7.1.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.1.2.1  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.1.2.2  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.1.2.3  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.1.2.4  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.1.2.5  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.1.3  Ustanovení uvedená v čl. 7.1.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.1.4  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.1.5  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.1.6  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamované zboží nám posílejte jako balík, ne na dobírku! Prosíme o přiložení kopie prodejního dokladu. Sdělte nám, prosím, v čem reklamace spočívá. Oprávněnou reklamaci vyřizujeme opravou závady, u neopravitelných závad výměnou. Není-li takové zboží dlouhodobě skladem, vracíme peníze. Po vyřízení reklamace Vám zboží doručíme stejným způsobem jako originál. V případě nároku na vrácení peněž Vás budeme kontaktovat.

 

Adresa pro reklamace:

Vít Luběna - Scrapujeme.cz

Bílovice 18

68712 Bílovice

e-mail: info@scrapujeme.cz

 

8. Ochrana osobních dat

Zavazujeme se, že osobní data zákazníka nebudou použity pro komerční nabídku, nemající souvislost s internetovým obchodem Scrapujeme.cz, a nebudeme tato data poskytovat třetím osobám. Na žádost zákazníka budou jeho osobní data vymazána z naší databáze.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinosti dne 10.1.2015. Změna podmínek vyhrazena.